ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള പാമ്പിനു പറ്റിയ പറ്റ്

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വീര്യമേറിയ വിഷപ്പാമ്പുകളില്‍ ഒന്നാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബ്രൗണ്‍ സ്നേക്കുകള്‍. പക്ഷെ വീ...